Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

DEKLARACJA ZAWODNICZA

OŚWIADCZENIE DLA PZP - EWIDENCJA ELEKTRONICZNA

REZYGNACJA ZAWODNIKA Z PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

SKŁADKI KLUBOWE: 

(ZMIANA SKŁADKI OD 1 KWIETNIA 2023r.)

 • Obciąża się w 2023 roku miesięczną składką członków uczestników (zawodników sekcji sportowych) w wysokości:

  - 140 zł: zawodnicy trenujący w grupach szkolenia podstawowego, 

  - 200 zł: zawodnicy trenujący w grupach szkolenia zasadniczego (in. sportowego);

 • Składka członków uczestników zrzeszonych w sekcji sportowej Stowarzyszenia pn. Klub Pływacki „Totis Viribus” Świebodzin to inaczej SKŁADKA KLUBOWA.

 • Gdy rodzeństwo jednocześnie trenuje w grupie/-ach szkolenia zasadniczego wtedy: pierwszy z rodzeństwa - 200 zł, każdy kolejny - 140 zł,  

 • W przypadku długotrwałej nieobecności spowodowanej np. kontuzją, chorobą itp. prezes może wyrazić zgodę na obniżenie składki klubowej o 50%.

 • Składki klubowej nie uiszcza się za lipiec i sierpień 

 

 

 

REGULAMIN
KLUBU PŁYWACKIEGO „TOTIS VIRIBUS”
ZE ŚWIEBODZINA


I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:


Klub Pływacki „Totis Viribus” – sekcja sportowa Stowarzyszenia Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” z siedzibą w Świebodzinie,

Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus”,

Stowarzyszenie „Totis Viribus” – nazwa skrócona Stowarzyszenia Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus”,

Składka klubowa – miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach Klubu Pływackiego „Totis Viribus”,

Zawodnik – zawodnik Klubu Pływackiego „Totis Viribus”, w rozumieniu statutu Stowarzyszenia „Totis Viribus”: członek-uczestnik stowarzyszenia.

Rok szkoleniowy – okres od 1 września do 30 czerwca.

PZP – Polski Związek Pływacki.

 

II. Warunki przyjęcia do Klubu Pływackiego „Totis Viribus”:


1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej.
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza sportowego.
3. Pozytywne zaliczenie testu umiejętności pływackich u trenera klubowego.


III. Składki klubowe:
1. Wysokość składki klubowej na dany rok szkoleniowy ustala Zarząd podejmując stosowną uchwałę.
2. Aktualny wykaz składek klubowych znajduje się na stronie www Stowarzyszenia „Totis Viribus”.
3. Wniesienie składki klubowej na konto Stowarzyszenia „Totis Viribus” następuje za miesiąc z góry, do 10-ego dnia danego miesiąca.
4. Składki nie będą pobierane za lipiec i sierpień.
5. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
6. W przypadku kontuzji czy długotrwałej choroby zawodnik ma prawo do ubiegania się o obniżenie o 50% składki klubowej; zawodnik powinien wtedy złożyć pisemną prośbę na ręce Zarządu wraz z dokumentacją lekarską.
7. Zaległości w opłacaniu składek klubowych mogą skutkować:

 • brakiem możliwości udziału zawodnika w zawodach, obozach, treningach,
 • skreśleniem zawodnika z listy zawodników Klubu Pływackiego „Totis Viribus”.

8. Za wysokie osiągnięcia sportowe (minimum finał B Mistrzostw Polski) Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu lub zwolnieniu z opłacania składek klubowych przez zawodnika za okres od Mistrzostw Polski do następnego startu w Mistrzostwach Polski.
9. Środki finansowe pochodzące ze składek klubowych pokryją częściowo koszty w szczególności związane z:

 • wynajmem obiektów sportowych,
 • wynagrodzeniami dla trenerów, instruktorów,
 • zakupem sprzętu treningowego i strojów sportowych,
 • opłatami licencyjnymi do PZP
 • ubezpieczeniem sportowym zawodników,
 • udziałem zawodników i kadry szkoleniowej w zawodach różnej rangi,
 • administracją Stowarzyszenia „Totis Viribus”.
 • realizacją innych celów statutowych Stowarzyszenia „Totis Viribus”.


10. Wpłaty należy dokonywać na:


Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego
i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus”
Ul. Sulechowska 6, 66-200 Świebodzin
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Świebodzinie
82 1090 1593 0000 0001 1503 1719


W tytule przelewu należy zamieścić: imię i nazwisko zawodnika, nazwę miesiąca, za który wpłata jest dokonywana oraz wyrażenie ”składka klubowa”, np. Jan Kowalski, składka klubowa za luty.


IV. Kadra szkoleniowa:
1. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup treningowych.
2. Program szkoleniowy opracowuje trener, bądź instruktor prowadzący zajęcia.
3. Trenerzy decydują o naborze do Klubu.
4. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do:

 • rzetelnego rejestrowania obecności zawodników na zajęciach,
 • dbania o wysoki poziom merytoryczny zajęć
 • kontrolowania postępów treningowych zawodników.
 • sprawowania opieki nad zawodnikami podczas wyjazdów na zawody i w trakcie obozów.V. Warunki udziału zawodników Klubu Pływackiego „Totis Viribus” w zawodach:


1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący daną grupę szkoleniową biorąc pod uwagę osiągane rezultaty i oceniając zaangażowanie zawodnika w trakcie treningów.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Zawodnik ma prawo startu w zawodach nieprzewidzianych w kalendarzu Klubu jeśli uzyska zgodę trenera i pokryje we własnym zakresie udział w nich.
4. Koszt udziału w zawodach (opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, transport) może być częściowo pokrywany przez Klub, decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd biorąc pod uwagę kondycję finansową Klubu.
5. Zawodnik podczas zawodów powinien występować w stroju klubowym.
6. W przypadku nieobecności powołanego zawodnika na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w celu organizacji udziału w zawodach, chyba, że zgłoszenie nieobecności nastąpi przed terminem wskazanym w regulaminie przez organizatora zawodów lub zawodnik dostarczy zwolnienie lekarskie.
7. Wszelkie wymagane formalności ( w tym opłaty, badania lekarskie, zgoda opiekunów prawnych) związane z zawodami, zawodnik ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego; niedopełnienie formalności skutkuje wycofaniem zawodnika z zawodów z konsekwencjami przewidzianymi w pkt. 6


VI. Warunki uczestnictwa zawodnika w treningach:
1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej.
2. Wniesienie składki klubowej na konto Stowarzyszenia do 10-ego dnia każdego miesiąca.
3. Zawodnicy zobowiązani są do zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności (powyżej 2 tyg.), informowania o chęci rezygnacji z udziału w treningach.
4. Zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminach obiektów sportowych,
 • punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem,
 • uzyskiwania 100% frekwencji treningowej, rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w treningach,
 • bezzwłocznego opuszczenia hali basenowej, sali gimnastycznej po zakończeniu treningu,
 • kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych,
 • odnoszenia się z szacunkiem do trenerów, kolegów i koleżanek klubowych,
 • wykonywania poleceń wydawanych przez trenera,
 • informowania trenera o problemach zdrowotnych,
 • dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością Klubu,
 • posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju.

5. W przypadku naruszenia w/w obowiązków, trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:

 • upomnienie ustne,
 • upomnienie ustne przy całej grupie,
 • upomnienie ustne w obecności rodzica,
 • usunięcie zawodnika z zajęć,
 • niezgłoszenie do zawodów,
 • wystąpić do Zarządu o skreślenie z listy zawodników Klubu.

 

VII. Warunki przejścia do innego Klubu:


1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy PZP
2. Zmiana barw klubowych może być dokonana wyłącznie w okresie od 1 września do 31 grudnia.
3. W celu zmiany barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do:

 • złożenia pisma do Zarządu o chęci zmiany klubu,
 • przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
 • zdania stroju klubowego na ręce trenera prowadzącego,
 • rozliczenia składek klubowych,
 • uzyskania zgody Zarządu na zmianę barw klubowych.

 

VIII. Wystąpienie z Klubu:


Wystąpienie z klubu możliwe jest po złożeniu pisemnej rezygnacji (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego) w formie pisemnej do Zarządu po uprzednim zdaniu stroju klubowego na ręce trenera prowadzącego i rozliczeniu składek klubowych.


IX. Uwagi końcowe:


1. Prawo do zmian i interpretacji regulaminu należy do Zarządu.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
3. Zarząd zobowiązany jest do przekazywania informacji osobom zainteresowanym o każdej zmianie regulaminu.
4. Oświadczenia woli w imieniu niepełnoletniego zawodnika składa rodzic bądź opiekun prawny.


Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” w dniu 22.08.2012r.